Slovenská >

Zásady ochrany osobných údajov aplikácie Shokz

Dátum vydania: Novembra 2023

Dátum účinnosti: Novembra 2023

Posledná úprava: Novembra 2023

 

ÚVOD

My, spoločnosť AfterShokz Euro B.V. a jej dcérske spoločnosti (ďalej len "Shokz", "my", "nás" alebo "naše"), si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov pri prístupe alebo používaní našich aplikácií. "my"), si uvedomujeme dôležitosť zachovania súkromia našich divákov/návštevníkov/užívateľov ("vy") pri prístupe alebo používaní našich aplikačných produktov a služieb, vážime si vaše súkromie a oceňujeme dôveru, ktorú nám prejavujete. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "zásady") vysvetľujú, ako chceme zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi a ako vás chceme kontaktovať.

Pripomíname, že tieto Zásady sa vzťahujú na žiadosti o naše aplikačné produkty a služby.

V týchto Zásadách sa uvádza, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme, spracovávame a chránime všetky informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní našich aplikačných produktov a služieb. Ak vás požiadame o poskytnutie určitých informácií s cieľom identifikovať vás pri používaní produktov a služieb aplikácie Shokz, tieto informácie budú použité len v súlade s platnými zákonmi a predpismi, týmito Zásadami a/alebo zmluvou s používateľom aplikácie Shokz.

Je dôležité, aby ste plne porozumeli našim postupom zhromažďovania a používania osobných údajov a aby ste boli plne presvedčení, že v konečnom dôsledku máte kontrolu nad všetkými osobnými údajmi poskytnutými spoločnosti Shokz. Preto si pred používaním našich produktov aplikácie (alebo služieb) pozorne prečítajte tieto Zásady, aby ste pochopili naše zásady ochrany vášho súkromia. Používaním našich Aplikačných produktov a Služieb alebo inak, ako to povoľujú platné právne predpisy, sa predpokladá, že ste si prečítali, uznali a prijali všetky podmienky uvedené v týchto Zásadách vrátane všetkých zmien, ktoré môžeme z času na čas vykonať.

Na účely týchto Zásad "osobné údaje" znamenajú informácie, ktoré možno použiť na priamu alebo nepriamu identifikáciu jednotlivca, a to buď na základe týchto informácií samotných, alebo v kombinácii s inými informáciami o tomto jednotlivcovi, ku ktorým má spoločnosť Shokz prístup.

Zaväzujeme sa chrániť súkromie, dôvernosť a bezpečnosť vašich osobných údajov dodržiavaním platných zákonov a rovnako sa zaväzujeme zabezpečiť, aby všetci naši zamestnanci a zástupcovia dodržiavali tieto povinnosti.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo postupov, obráťte sa na kontaktujte nás na adrese privacy@shokz.com. Radi sa nimi budeme zaoberať priamo. 

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú nasledujúce časti:

· Aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame

· Právny základ pre používanie vašich informácií

· Priamy marketing

· Cookies a podobné technológie

· Ako zdieľame a zverejňujeme vaše informácie

· Ako chránime vaše informácie

· Uchovávanie informácií

· Ako sa spravujú osobné údaje

· Prenos osobných údajov mimo vašej jurisdikcie

· Ako nakladáme s informáciami o neplnoletých osobách

· Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

· Kontaktujte nás

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme a ako ich používame

Zhromažďujeme osobné údaje, aby sme mohli pracovať efektívnejšie a poskytovať vám čo najlepšie služby. Osobné údaje zhromažďujeme z: (1) informácií, ktoré nám poskytnete priamo; (2) informácií, ktoré získame v priebehu vášho používania našich aplikačných produktov a služieb; a/alebo (3) informácií o vás od tretích strán.

Budeme zhromažďovať len tie informácie, ktoré potrebujeme na naše konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely, a nebudeme tieto informácie ďalej spracovávať spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, závisia od produktu (alebo služby), ktorý skutočne používate, od kontextu, v ktorom s nami komunikujete, od vašich rozhodnutí (vrátane nastavení ochrany osobných údajov) a od produktov a funkcií, ktoré používate. Naše produkty a funkcie zahŕňajú základné funkcie a ďalšie funkcie. Ak odmietnete poskytnúť informácie o základných funkciách, možno vám nebudeme môcť poskytnúť príslušný produkt alebo službu alebo vyriešiť váš problém. V prípade dodatočných funkcií si môžete vybrať, či chcete alebo nechcete súhlasiť so zhromažďovaním našich informácií. Ak súhlas neudelíte, príslušná doplnková funkcia nemusí byť k dispozícii, ale neovplyvní to vašu možnosť používať naše základné obchodné funkcie.

Tieto zásady sa vzťahujú na nasledujúce situácie, v ktorých zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje: 

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme

· Informácie, ktoré nám poskytnete alebo nahráte (vrátane vašich kontaktných údajov): môžeme zhromažďovať všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Medzi typy údajov, ktoré zhromažďujeme priamo od vás, patria:

· Informácie ako meno, pohlavie (nepovinné), dátum narodenia (nepovinné), telefónne číslo, e-mailová adresa, región (nepovinné) a sériové číslo na účely registrácie účtu, identifikácie vášho produktu, pokračovania v servise produktu a udržiavania interakcie s nami. Nie je potrebné registrovať si konto ani poskytovať vyššie uvedené informácie, ak potrebujete iba prezerať obsah zobrazený v tejto aplikácii alebo používať základné funkcie (napr. používanie pripojenia náhlavnej súpravy, prepínanie jazyka aplikácie).

· Informácie používané na umožnenie interakcie medzi vaším mobilným zariadením a náhlavnou súpravou, napríklad adresa Bluetooth náhlavnej súpravy, sériové číslo, číslo verzie firmvéru produktu atď.

· Ak sa rozhodnete zúčastniť na marketingových kampaniach spoločnosti Shokz (vrátane vyplnenia online dotazníkov) týkajúcich sa našich produktov a služieb, informácie súvisiace s takýmito kampaňami, ako je vaše meno, pohlavie, vek, región, e-mailová adresa, telefónne číslo, sériové číslo (mobilný telefón/počítač/tablet/hodinky), spätná väzba na produkt atď.

· Osobné údaje obsiahnuté v žiadostiach alebo otázkach, ktoré nám zašlete prostredníctvom e-mailu.

· Informácie týkajúce sa zariadenia alebo karty SIM (len pre konkrétne služby/funkcie): informácie týkajúce sa vášho zariadenia. Napríklad IP adresa, číslo IMEI.

· Všetky ostatné informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť priamo spoločnosti Shokz v súvislosti s používaním služieb.

· Telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu, ktoré nám poskytnete, môžeme použiť na príležitostné zasielanie textových správ a/alebo e-mailov registrovaným používateľom na reklamné účely.

Okrem vyššie opísaných osobných údajov môžeme prijať technické opatrenia, ktoré sú primerane potrebné na zhromažďovanie ďalších informácií o vás, vrátane počtu návštev konkrétnej stránky, dĺžky pobytu na stránke a počtu kliknutí na konkrétne tlačidlo, s cieľom analyzovať a zlepšovať kvalitu našich produktov a služieb. Takéto informácie neobsahujú informácie, ktoré by vás osobne identifikovali. Ak takéto neosobné informácie skombinujeme s inými informáciami s cieľom osobne identifikovať konkrétneho používateľa alebo ich použijeme v spojení s osobnými informáciami, takéto neosobné informácie sa budú považovať za osobné informácie počas trvania kombinácie. V takýchto prípadoch budeme tieto informácie spracovávať s vaším súhlasom alebo tak, ako to vyžaduje zákon alebo iný predpis.

Prístup zariadenia k našim aplikáciám

Aby ste mohli správne používať aplikácie a využívať súvisiace funkcie a služby, je potrebné od vás získať nasledujúce povolenia a informácie:

Oprávnenie na prístup cez Bluetooth  na pripojenie náhlavnej súpravy. Funkcia tejto aplikácie závisí od pripojenia náhlavnej súpravy cez Bluetooth, preto ak toto povolenie odmietnete, ovplyvní to normálne fungovanie tejto aplikácie. Počas používania môžete povolenie kedykoľvek odvolať v "Nastaveniach" v telefóne.

Ako sa používajú osobné údaje

Osobné údaje sa zhromažďujú, aby sme vám mohli poskytovať služby a/alebo produkty a aby sme mohli dodržiavať platné zákony. Týmto súhlasíte s tým, že môžeme spracúvať a poskytovať osobné údaje poskytovateľom služieb tretej strany (ako je definované nižšie) na účely uvedené v týchto zásadách.

Vaše Osobné údaje môžeme používať na tieto účely:

· Poskytovanie, spracovanie, údržba, zlepšovanie a vývoj našich produktov a/alebo služieb pre vás vrátane popredajnej a zákazníckej podpory a služieb na vašom zariadení.

· Komunikovať s vami o vašich produktoch, službách alebo akýchkoľvek všeobecných otázkach, ako sú aktualizácie, podpora pri zákazníckych otázkach, informácie o našich aktivitách a oznámenia.

· Na vykonávanie marketingových činností, ako je poskytovanie marketingových a propagačných materiálov a aktualizácií. Viac informácií o marketingových a propagačných činnostiach nájdete v časti Priamy marketing nižšie.

· Umožniť vám zverejňovať komentáre a poskytovať spätnú väzbu k našim aplikáciám.

· Analyzovať a rozvíjať štatistické informácie o používaní našich produktov a služieb s cieľom lepšie zlepšovať naše produkty a služby.

· Ukladanie a uchovávanie informácií o vás na účely našich obchodných operácií alebo zákonných povinností.

Tu nájdete ďalšie podrobnosti o tom, ako používame vaše informácie (ktoré môžu zahŕňať osobné údaje):

· Aby sme vám poskytli pohodlné jazykové a produktové služby. Jazyk systému zhromaždený pri používaní našich aplikácií sa používa na to, aby sme vám poskytli text a zásady a pohodlné ponuky produktov v jazyku vašej krajiny.

· Nastavenie vášho účtu. Osobné údaje zhromaždené pri vytváraní účtu v našich aplikáciách sa používajú na vytvorenie osobného účtu.

· Implementácia prepojenia zariadení. Osobné údaje zozbierané pri prepojení telefónu a náhlavnej súpravy sa používajú na diaľkové ovládanie náhlavnej súpravy prostredníctvom aplikácie.

· Zbieranie vašej spätnej väzby. Spätná väzba, ktorú sa rozhodnete poskytnúť, je cenná a pomáha spoločnosti Shokz zlepšovať naše služby. S cieľom sledovať spätnú väzbu, ktorú sa rozhodnete poskytnúť, môže spoločnosť Shokz použiť vami poskytnuté osobné údaje na komunikáciu s vami a vedenie záznamov.

· Na vykonávanie propagačných činností. Ak sa zúčastníte na zákazníckych prieskumoch alebo podobných propagačných aktivitách prostredníctvom aplikácií spoločnosti Shokz alebo iných platforiem sociálnych médií, môžeme použiť vami poskytnuté osobné údaje na správu týchto propagačných aktivít.

· Poskytovať vám marketingové materiály prostredníctvom e-mailu. S vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom vám môžeme poskytovať marketingové materiály týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti Shokz prostredníctvom e-mailu.

· Analyzovať vaše zariadenie s cieľom poskytnúť lepšie používateľské skúsenosti. spoločnosť Shokz môže vykonávať analýzy s cieľom ďalej zlepšovať výkon našich služieb.

 

Právny základ pre používanie vašich informácií

Právne základy pre používanie vašich informácií, ako je uvedené v týchto zásadách, sú tieto:

· Ak je potrebné použiť vaše informácie na splnenie našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy s vami (napríklad na dodržanie zmluvy s používateľom aplikácie Shokz, ktorú ste prijali prehliadaním aplikácie/registráciou účtu, a/alebo zmluvy o službách, ktoré vám poskytujeme), alebo

· kde potrebujeme použiť vaše údaje pre naše oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy iných osôb (napríklad na zabezpečenie našich produktov a aplikácií; na prevádzku nášho podniku a služieb; na zabezpečenie bezpečného prostredia pre našich zamestnancov a návštevníkov; na splnenie zákonných požiadaviek a na obranu našich zákonných práv; na predchádzanie podvodom a na poznanie zákazníkov, ktorým poskytujeme naše služby).

· Keď máme váš súhlas na použitie vašich informácií na konkrétny účel v súlade s platnými právnymi požiadavkami.

· Vaše informácie používame na splnenie platných právnych povinností.

· Ostatne používame osobné údaje len tak, ako to výslovne povoľujú miestne zákony o ochrane údajov.

 

Priamy marketing

· Môžeme použiť e-mailovú adresu, aby sme vám poskytli marketingové materiály týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti Shokz.

· Vaše osobné údaje budeme používať len po získaní vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu a po prijatí výslovných kladných opatrení alebo po vyjadrení nesúhlasu v súlade s miestnymi zákonmi o ochrane údajov, ktoré môžu vyžadovať samostatný výslovný súhlas. Máte právo odmietnuť nami navrhované používanie vašich osobných údajov na priamy marketing tak, že nás kontaktujete na adrese customer.service@shokz.com. Ak si už neželáte dostávať určité typy e-mailovej komunikácie, môžete sa odhlásiť pomocou odkazu na odhlásenie, ktorý sa nachádza na konci každej komunikácie. Vaše osobné údaje nebudeme odovzdávať našim obchodným partnerom na použitie našimi obchodnými partnermi na priamy marketing.

 

Súbory cookie a podobné technológie

Aby sme vám uľahčili prístup, môžeme zhromažďovať a ukladať údaje súvisiace s vašou návštevou tejto aplikačnej služby pomocou rôznych technológií. Keď opätovne navštívite túto službu aplikácie, môžeme pochopiť, kto ste, a poskytnúť vám lepšie služby analýzou vašich predchádzajúcich údajov vrátane prihlásenia sa do vášho účtu aplikácie pomocou čísla mobilného telefónu alebo e-mailovej adresy a identifikácie malých dátových súborov, ktoré sa používajú na zistenie vašich zvykov používania, aby ste nemuseli znovu zadávať informácie o svojom účte, alebo na pomoc pri určovaní stavu zabezpečenia vášho účtu. Tieto dátové súbory môžu byť súbory cookie, flashové súbory cookie alebo iné lokálne úložisko poskytované vaším prehliadačom alebo súvisiacou aplikáciou (známe ako "súbory cookie").

Prosím, uvedomte si, že niektoré naše služby sú dostupné len prostredníctvom súborov cookie. Ak to váš prehliadač alebo iné služby vášho prehliadača umožňujú, môžete upraviť akceptovanie súborov cookie alebo odmietnuť súbory cookie z aplikácie, ale v niektorých prípadoch sa môže stať, že nebudete môcť používať služby aplikácie, ktoré sa spoliehajú na súbory cookie.

 

Ako zdieľame a zverejňujeme vaše informácie

(1) Zdieľanie informácií

Sľubujeme, že vaše informácie nebudeme zdieľať so žiadnymi inými spoločnosťami, organizáciami a jednotlivcami ako so spoločnosťou Shokz, pokiaľ:

1. Zdieľanie na základe zákonných okolností: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s externými stranami v súlade so zákonmi a predpismi, v prípade súdnych sporov, potreby riešenia sporov alebo podľa požiadaviek správnych a súdnych orgánov.

2. Zdieľanie s výslovným súhlasom: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými stranami po získaní vášho výslovného súhlasu.

3. Keď sa rozhodnete zdieľať: Keď si uplatníte nárok súvisiaci s produktom alebo službou, budeme zdieľať potrebné informácie súvisiace s vašou objednávkou s poskytovateľom príslušného produktu alebo služby podľa vášho výberu, aby sme splnili váš účel.

4. Zdieľanie s autorizovanými partnermi: Aby sme mohli bezproblémovo vykonávať naše obchodné operácie a poskytovať vám celú škálu našich produktov a služieb, môžeme vaše osobné údaje z času na čas sprístupniť našim poskytovateľom služieb, ktorí sú tretími stranami a ktorí sú našimi poskytovateľmi kuriérskych služieb, vrátane:

 

A. Poskytovatelia služieb tretích strán a obchodní partneri

Poskytovatelia služieb tretích strán poskytujú rôzne služby na základe zmluvy so spoločnosťou Shokz vrátane dopravy a logistiky, ukladania údajov, analýzy údajov, riadenia a kontroly bezpečnosti, prieskumu používateľov, auditu a právnych služieb. Tieto tretie strany môžu spracúvať vaše osobné údaje v mene spoločnosti Shokz alebo na jeden či viacero účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Zaväzujeme sa zdieľať informácie len na účely, ktoré sú zákonné, legitímne, nevyhnutné, konkrétne a jednoznačné na poskytovanie služieb. spoločnosť Shokz vykoná náležitú starostlivosť a uzavrie zmluvy, aby zabezpečila, že poskytovatelia služieb tretích strán dodržiavajú platné zákony o ochrane osobných údajov vo vašej jurisdikcii.

B. SDK tretích strán a iné podobné aplikácie

Aby ste mohli používať vyššie opísané služby a funkcie, naše aplikácie môžu obsahovať SDK alebo iné podobné aplikácie od licencovaných partnerov. Môžeme vkladať nasledujúce SDK tretích strán.

Názov SDK tretej strany: NetEase Yidun

Spoločnosť: Hangzhou NetEase Zhiqi Technology Co., Ltd.

Typ zhromažďovaných osobných údajov: Žiadne

Použitie: Informácie o používaní osobných údajov: Posilnenie aplikácie

Oficiálne webové prepojenie: https://dun.163.com/

Budeme vykonávať prísne bezpečnostné kontroly rozhraní na programovanie aplikácií (API) a súprav na vývoj softvéru (SDK), z ktorých naši autorizovaní partneri získavajú príslušné informácie, a dohodneme sa s našimi autorizovanými partnermi na prísnych opatreniach na ochranu údajov, ktoré musia dodržiavať v súlade s účelom nášho zapojenia, opisom služby, týmito zásadami ochrany osobných údajov a ďalšími príslušnými opatreniami na zachovanie dôvernosti a bezpečnosti.

Ak si už neželáte, aby sme zdieľali príslušné informácie, kontaktujte nás prostredníctvom privacy@shokz.com.

C. Iné

Spoločnosť Shokz môže byť povinná zverejniť vaše osobné údaje na základe zákonov, predpisov, súdnych procesov, súdnych sporov a/alebo podľa požiadaviek verejných orgánov a štátnych inštitúcií. Informácie o vás môžeme zverejniť aj vtedy, ak zistíme, že ich zverejnenie je nevyhnutné alebo vhodné z dôvodu národnej bezpečnosti, presadzovania práva alebo iných verejne dôležitých záležitostí.

Informácie o vás môžeme zverejniť aj vtedy, ak zistíme, že ich zverejnenie je primerane nevyhnutné na presadzovanie našich podmienok alebo na ochranu našej prevádzky, práv, majetku alebo produktov, alebo na ochranu oprávnených záujmov našich používateľov, alebo na dosiahnutie nasledujúcich účelov (odhaľovanie, prevencia a riešenie podvodov, neoprávneného používania našich produktov, porušovania našich podmienok a zásad alebo iných škodlivých alebo nezákonných činností). (Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť Shokz bude zhromažďovať, používať alebo zverejňovať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu len v rozsahu výslovne povolenom miestnymi zákonmi o ochrane údajov). Môže to zahŕňať poskytovanie informácií verejným alebo štátnym orgánom; výmenu informácií o spoľahlivosti vášho účtu s partnermi tretích strán s cieľom predchádzať podvodom, porušeniam a iným škodlivým situáciám.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje zdieľať s:

· Ak požiadame o odborné poradenstvo našich účtovníkov, audítorov, právnikov alebo konzultantov a

· Každej tretej strane, ktorú ste poverili.

 

(2) Prenos informácií

Vaše osobné údaje neprenesieme žiadnej spoločnosti, organizácii alebo jednotlivcovi, pokiaľ:

1. Výslovný súhlas s prenosom: Vaše osobné údaje prenesieme iným stranám po získaní vášho výslovného súhlasu;

2. V prípade zlúčenia, akvizície, konkurzu alebo likvidácie spoločnosti Shokz alebo inej situácie, ktorá zahŕňa zlúčenie, akvizíciu konkurz alebo likvidáciu, ktorá zahŕňa prenos osobných údajov, budeme vyžadovať, aby nová spoločnosť alebo organizácia, ktorá má vaše osobné údaje, naďalej podliehala týmto zásadám, alebo budeme vyžadovať, aby táto, organizácia alebo jednotlivec opätovne požiadali o vaše povolenie a súhlas.

 

(3) Zverejnenie informácií

Vaše osobné údaje nezverejníme, pokiaľ nebudeme mať váš výslovný súhlas alebo na základe vášho rozhodnutia.

 

(4) Výnimky zo získania predchádzajúceho súhlasu na zdieľanie, prenos a verejné zverejnenie osobných informácií

V nasledujúcich prípadoch si zdieľanie, prenos a zverejnenie vašich osobných údajov nevyžaduje váš predchádzajúci súhlas:

1. V súvislosti s národnou bezpečnosťou a bezpečnosťou národnej obrany;

2. V súvislosti s verejnou bezpečnosťou, verejným zdravím a významnými verejnými záujmami;

3. Súvisiace s vyšetrovaním trestných činov, trestným stíhaním, súdnym konaním, výkonom trestov a iným súdnym a správnym presadzovaním práva;

4. Na ochranu vášho života, majetku a iných dôležitých zákonných práv alebo práv iných osôb, ale je ťažké získať súhlas;

5. Osobné údaje, ktoré ste sami zverejnili;

6. Zhromažďovanie osobných údajov z legitímne zverejnených informácií, ako sú právne správy, zverejňovanie informácií štátnymi orgánmi a iné kanály.

 

Ako chránime vaše údaje

(1) Technická bezpečnostná ochrana

Zaväzujeme sa zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Na ochranu pred neoprávneným prístupom, zverejnením alebo inými podobnými rizikami sme zaviedli primerané fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu informácií, ktoré zhromažďujeme v aplikáciách Shokz. Na ochranu vašich osobných údajov vynaložíme všetko primerané úsilie.

Všetky vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečených serveroch chránených kontrolovanými zariadeniami. Vaše údaje kategorizujeme podľa dôležitosti a citlivosti a zabezpečujeme, aby vaše osobné údaje mali primeranú úroveň zabezpečenia. Máme tiež špeciálne kontroly prístupu k ukladaniu údajov v cloude. Pravidelne kontrolujeme naše postupy zhromažďovania, ukladania a spracovania informácií vrátane opatrení fyzickej bezpečnosti, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému prístupu a použitiu.

U poskytovateľov služieb a obchodných partnerov tretích strán vykonávame náležitú starostlivosť, aby sme sa uistili, že sú schopní chrániť vaše osobné údaje. Taktiež budeme kontrolovať, či tretia strana používa vhodné bezpečnostné štandardy, a to presadzovaním príslušných zmluvných obmedzení a vykonávaním auditov a hodnotení podľa potreby. Okrem toho sa zaväzujeme sprístupniť tieto informácie, aby sme pomohli zamestnancom, poskytovateľom služieb tretích strán a obchodným partnerom, ktorí vám poskytujú produkty alebo služby, dodržiavať prísne zmluvné povinnosti týkajúce sa dôvernosti.

 

(2) Personálny manažment

Budeme organizovať školenia a testovanie v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov s cieľom zvýšiť povedomie zamestnancov o bezpečnosti osobných údajov. Prijmeme všetky možné a zákonom požadované opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Mali by ste si však uvedomiť, že používanie internetu nie je vždy bezpečné. Preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť alebo integritu akýchkoľvek osobných údajov pri ich obojsmernom prenose cez internet.

Únik osobných údajov budeme riešiť v súlade s požiadavkami platných zákonov a predpisov o ochrane údajov a v prípade potreby budeme bezodkladne informovať príslušné dozorné orgány a dotknuté osoby o každom relevantnom úniku údajov.

 

(3) Pripomenutie ochrany účtu a hesla

Internet nie je absolútne bezpečné prostredie. spoločnosť shokz nezodpovedá za narušenie bezpečnosti v dôsledku prístupu tretích strán k vašim osobným údajom, ktorý vznikol v dôsledku toho, že ste nezachovali súkromie týchto údajov. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia, ak iní používatelia internetu použijú vaše konto bez oprávnenia alebo dôjde k inému narušeniu bezpečnosti, mali by ste nás o tom okamžite informovať prostredníctvom stránky customer.service@shokz.com. Vaša pomoc nám pomôže chrániť súkromie vašich osobných údajov.

 

(4) Oznámenie o incidentoch

Po výskyte bezpečnostného incidentu s osobnými údajmi vás budeme informovať o základných okolnostiach a možných dôsledkoch bezpečnostného incidentu, o opatreniach, ktoré sme prijali alebo prijmeme na jeho riešenie, a o odporúčaniach, ktoré môžete nezávisle predchádzať a minimalizovať riziko v lehote stanovenej príslušnými zákonmi. Budeme vás informovať e-mailom, listom, telefonicky,, push notifikáciou atď. Ak je ťažké informovať subjekt osobných údajov po jednom, využijeme primeraný a účinný spôsob zverejnenia oznámenia. O riešení bezpečnostných incidentov s osobnými údajmi budeme informovať aj podľa požiadaviek regulačných orgánov.

 

Uchovávanie vašich informácií

Prijmeme primerané a uskutočniteľné opatrenia, aby sme zabránili zhromažďovaniu a spracúvaniu nerelevantných osobných údajov. Osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, alebo ako to vyžadujú alebo povoľujú platné právne predpisy. Osobné údaje prestaneme uchovávať alebo odstránime prostriedky na prepojenie osobných údajov s konkrétnou osobou, ak existuje dôvod domnievať sa, že uchovávanie osobných údajov už nie je zlučiteľné s účelmi, na ktoré boli osobné údaje zhromaždené.

 

Ako spravovať svoje osobné údaje

K svojim údajom môžete pristupovať a spravovať ich nasledujúcimi spôsobmi:

 

(1) Prístup k vašim údajom, ich oprava a doplnenie

Máte právo na prístup k svojim informáciám, ich opravu alebo doplnenie. Môžete tak urobiť sami nasledujúcimi spôsobmi:

1. Prihláste sa do aplikácie, zadajte "Informácie", kliknite na "Registrácia informácií pre váš produkt Prihlásenie/registrácia osobných informácií Upraviť profil" a potom získajte prístup k príslušným informáciám, opravte ich a doplňte;

2. Pošlite e-mail na adresu customer.service@shokz.com, aby ste sa s nami spojili a požiadali o pomoc pri prístupe k vašim údajom, ich oprave alebo doplnení.

 

(2) Vymazanie vašich informácií

Niektoré svoje informácie môžete vymazať spôsobmi uvedenými v časti "(1) Prístup k vašim informáciám, ich oprava a doplnenie".

O vymazanie vašich osobných údajov nás môžete požiadať v nasledujúcich prípadoch:

1. Ak naše zaobchádzanie s osobnými údajmi porušuje zákony alebo predpisy;

2. Ak sme zhromaždili a použili vaše osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu;

3. Ak naše nakladanie s osobnými údajmi vážne porušuje našu zmluvu;

4. Ak už nepoužívate naše produkty alebo služby alebo ak vymažete svoj účet;

5. Ak vám už trvale neposkytujeme naše produkty alebo služby.

Ak sa rozhodneme vymazať vaše osobné údaje v reakcii na vašu žiadosť o vymazanie, súčasne o tom budeme informovať čo najviac subjektov, ktoré od nás získali vaše osobné údaje, a požiadame ich, aby ich včas vymazali (ak zákon alebo nariadenie nevyžaduje inak alebo ak tieto subjekty nezávisle od vás nezískali povolenie).

 

(3) Zmena rozsahu vášho súhlasu

Každá obchodná funkcia si vyžaduje vyplnenie niektorých základných osobných údajov (pozri "Časť 1 - Informácie, ktoré zhromažďujeme a ako ich používame" týchto zásad ochrany osobných údajov). Okrem toho môžete udeliť alebo odvolať svoje oprávnenie a súhlas vykonaním nastavení v "Nastaveniach mobilných zariadení Shokz Administratívne oprávnenia" alebo nás kontaktovať, prípadne zmeniť nastavenia svojho mobilného zariadenia.

Po odvolaní súhlasu už nebudeme spracúvať príslušné osobné údaje. Vaše rozhodnutie odvolať súhlas však nebude mať vplyv na predchádzajúce spracovanie osobných údajov na základe vášho predchádzajúceho súhlasu.

 

(4) Vymazanie vášho účtu

O vymazanie svojho účtu môžete požiadať nasledujúcimi spôsobmi:

1. Prihláste sa do aplikácie a podajte žiadosť o vymazanie svojho účtu prostredníctvom "Informácie Registrácia vašich produktov Prihlásenie/Registrácia osobných údajov Úprava profilu Vymazanie účtu";

2. Pošlite e-mail na adresu customer.service@shokz.com a kontaktujte nás, aby sme vám pomohli a pomohli pri žiadosti o vymazanie vášho účtu.

Po vymazaní vášho účtu vám prestaneme poskytovať produkty alebo služby, vymažeme vaše osobné údaje alebo ich anonymizujeme v súlade s platnými zákonmi.

 

(5) Reagovanie na vašu žiadosť, ako je uvedené vyššie

Z bezpečnostných dôvodov sa od vás môže vyžadovať písomná žiadosť alebo iné preukázanie vašej totožnosti. Pred spracovaním vašej žiadosti vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti.

Odpovieme v lehotách stanovených platnými právnymi predpismi. V zásade neúčtujeme poplatky za vaše odôvodnené žiadosti, ale podľa nášho uváženia môžeme účtovať poplatok za opakované žiadosti, ktoré prekračujú primerané limity. Môžeme odmietnuť odpovedať na vašu žiadosť o informácie, ktoré priamo nesúvisia s vašou totožnosťou, neprimerane duplikujú informácie alebo sú príliš technické (napr. vyžadujú vývoj nového systému alebo zásadnú zmenu súčasných postupov), predstavujú riziko pre oprávnené záujmy iných osôb alebo sú nepraktické.

V nasledujúcich prípadoch nebudeme môcť odpovedať na vašu žiadosť v súlade so zákonmi a predpismi:

1. Týka sa národnej bezpečnosti a bezpečnosti obrany štátu;

2. Súvisí s verejnou bezpečnosťou, verejným zdravím alebo významným verejným záujmom;

3. Súvisí s vyšetrovaním trestných činov, trestným stíhaním, súdnym konaním a výkonom rozsudku;

4. Existujú dostatočné dôkazy o tom, že subjekt osobných informácií má subjektívny zlý úmysel alebo zneužíva práva;

5. Vyhovenie vašej žiadosti spôsobí vážnu ujmu na oprávnených právach a záujmoch vás alebo iných osôb či organizácií;

6. Zahŕňa obchodné tajomstvo.

 

Prenos osobných údajov mimo vašej jurisdikcie

Vaše osobné údaje budeme v zásade zhromažďovať a spracovávať v krajine, v ktorej používate naše produkty/služby. Ak je to však potrebné na poskytovanie predajných a záručných služieb a optimalizáciu našich produktov/služieb, môže byť potrebné preniesť vaše osobné údaje pobočkám spoločnosti Shokz, poskytovateľom služieb tretej strany alebo iným obchodným partnerom mimo vašej jurisdikcie, pričom sa zaväzujeme prísne dodržiavať príslušné platné zákony a zaviesť bezpečnostné opatrenia, ktoré spĺňajú miestne požiadavky, okrem iného vrátane získania vášho výslovného súhlasu, znecitlivenia vašich osobných údajov pred ich prenosom, podpísania zmluvy s treťou stranou o prenose vašich osobných údajov tretej strane. Zaväzujeme sa prísne dodržiavať platné zákony a zavádzať bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v súlade s miestnymi požiadavkami, okrem iného vrátane získania vášho výslovného súhlasu, znecitlivenia vašich osobných údajov pred prenosom, podpísania úradne overených zmlúv o cezhraničnom prenose údajov a získania povolenia od úradných orgánov, aby sme zabezpečili, že všetky takéto prenosy sú v súlade s platnými miestnymi zákonmi o ochrane údajov.

Ak používate naše produkty/služby v Európskom hospodárskom priestore (EHP), upozorňujeme, že ak vaše osobné údaje prenášame do pobočky spoločnosti Shokz, tretej strane - poskytovateľovi služieb alebo inému obchodnému partnerovi mimo EHP, zabezpečíme, aby všetky prenosy boli v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a miestne platnými miestnymi zákonmi o ochrane údajov vo vašej lokalite prijatím vhodných bezpečnostných opatrení.

 

Ako nakladáme s informáciami od neplnoletých osôb

Naše produkty a služby necielime na neplnoleté osoby (vrátane detí), neposkytujeme produkty ani služby priamo neplnoletým osobám a nepoužívame osobné údaje neplnoletých osôb na marketingové účely. Ochranu súkromia maloletých berieme veľmi vážne (vek maloletých sa určuje podľa zákonov jednotlivých krajín a regiónov). Sme presvedčení, že rodičia majú povinnosť dohliadať na používanie našich produktov a služieb neplnoletými osobami.

Ak ste rodič alebo opatrovník a domnievate sa, že nám maloletá osoba poskytla osobné údaje, pošlite nám e-mail na adresu customer.service@shokz.com, aby sme zabezpečili okamžité vymazanie takýchto osobných údajov a zabezpečili, aby maloletá osoba odhlásila všetky príslušné služby.

 

Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Pravidelne kontrolujeme naše zásady ochrany osobných údajov a môžeme ich aktualizovať tak, aby odrážali zmeny v našich informačných postupoch. Aktualizované Zásady ochrany osobných údajov budú podliehať vášmu predchádzajúcemu výslovnému súhlasu. Ak chcete zistiť, či sa Zásady ochrany osobných údajov od poslednej kontroly zmenili, môžete skontrolovať "Dátum účinnosti" na začiatku dokumentu. Ak v týchto Zásadách vykonáme podstatné zmeny, budete o tom informovaní v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak budete pokračovať v používaní Služby, potvrdzujeme, že ste si prečítali najnovšiu verziu Zásad ochrany osobných údajov a rozumiete jej.

 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov (DPO) na adrese privacy@shokz.com. Náš profesionálny tím pre ochranu osobných údajov vašu žiadosť spracuje a odpovie vám v lehote stanovenej zákonmi. Ak nebudete spokojní s odpoveďou, ktorú dostanete, môžete svoju sťažnosť predložiť príslušnému dozornému orgánu vo vašej jurisdikcii.

 


简体中文 > 繁體中文(台灣) > 繁體中文(香港) > English > English (US) > English (AU) > English (CA) > English (NZ) > English (SG) > 한국어 > 日本語 > Deutsch > Francais > Pусский > Español > Italiano > Polski > Nederlands > Limba Română > Indonesia > بالعربية> Slovenská> Magyar> היברית>